یکشنبه 13 اردیبهشت 1394

نکات مهم در رابطه با استفاده از اسپری موبر کازانوا

نکات مهم در رابطه با استفاده از اسپری موبر کازانوا

http://www.momsbudget.com/coupons/images/veet.jpg

نکات مهم در رابطه با استفاده از اسپری موبر کازانوا

از استفاده در ناحیه‌های حساس بدن خودداری کنید

http://esam.ir/sell/itemImages/3413/zare68_70615-368202!2_thSm.jpg

نکات مهم در رابطه با استفاده از اسپری موبر کازانوا

قبل از استفاده از ، بروشور شیوه استفاده از آن را مطالعه کنید

اسپری موبر کازانوا