شنبه 8 آذر 1393

اس ام اس فلسفی


اس ام اس فلسفی


بدترین راننده قانونمند در شهر

بسیار بهتر از بهترین راننده قانون شکن رانندگی میکند


اس ام اس فلسفی


ایمان به این معنا نیست که کشتی شما هیچگاه دچار طوفان نمیشود

بلکه یعنی کشتی شما هیچگاه غرق نمیشود


اس ام اس فلسفی


من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم

هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام


اس ام اس فلسفی


یک در آغوش کشیدن بیصدا میتواند برای قلبی محزون

هزاران کلمه معنی داشته باشد


اس ام اس فلسفی


هم اکنون که در حال نفس کشیدن هستید

شخص دیگری نفس های آخرش را میکشد

پس دست از گله و شکایت بردارید و با داشته هایتان زندگی کنید


اس ام اس فلسفی


چیز های خوب به سراغ کسانی میروند که صبر میکنند

اما چیز های بهتر به سراغ کسانی میروند که برایش تلاش  میکنند


اس ام اس فلسفی


خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد

خوشبخت کسی است که با مشکلات مشکلی ندارد


اس ام اس فلسفی


گاهی دو نفر باید از هم فاصله بگیرند

تا بفهمند چقدر نیازمند برگشتن به همدیگرند


اس ام اس فلسفی


گاهی خراب کردن پل ها چیز بدی نیست

چون مانع بازگشت شما به جاییست که از ابتدا نباید پا به آنجا میگذاشتید


اس ام اس فلسفی


فرار از مشکلات مسابقه ای است که

هرگز در آن برنده نخواهید شد

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی